Termes de servei

INFORMACIÓ RELLEVANT

És requisit necessari per a l’adquisició dels productes que s’ofereixen en aquest lloc, que llegiu i accepteu els següents Termes i Condicions que a continuació es redacten. L’ús dels nostres serveis així com el lloguer dels nostres productes implicarà que heu llegit i acceptat els Termes i Condicions d’Ús en aquest document. Tots els productes que són oferts pel nostre lloc web poguessin ser creats, cobrats, enviats o presentats per una pàgina web tercera i en aquest cas estarien subjectes als seus propis Termes i Condicions. En alguns casos, per llogar un producte, caldrà el registre per part de l’usuari, amb ingrés de dades personals fidedignes i definició d’una contrasenya.

L’usuari pot triar i canviar la clau per accedir a l’administració del compte en qualsevol moment, en cas que s’hagi registrat i que sigui necessari per al lloguer d’algun dels nostres productes, www.lloguing.com no assumeix la responsabilitat en cas que lliuri aquesta clau a tercers.

Les reserves realitzades a través d’aquesta WEB poden confluir amb reserves telefòniques o d’altres mitjans, per tant totes les transaccions que es duguin a terme per mitjà d’aquest lloc web estan subjectes a un procés de confirmació i verificació, el qual podria incloure la verificació de la disponibilitat del producte a la data/hora sol·licitada, validació de la forma de pagament, validació de la factura (en cas d’existir) i el compliment de les condicions requerides pel mitjà de pagament seleccionat. En alguns casos pot ser que es requereixi una verificació per correu electrònic.

En cas que la reserva feta pel client hagi estat pagada per targeta de crèdit o transferència i lloguing comproveu que l’equip no està disponible, lloguing tindrà l’obligació de retornar l’import íntegre desemborsat pel client.

Els preus dels productes oferts en aquest lloc són vàlids només a les reserves realitzades en aquest lloc web.

LLICÈNCIA

Lloguing a través del vostre lloc web concedeix una llicència perquè els clients utilitzin els productes que són llogats en aquest lloc web d’acord amb els Termes i Condicions que es descriuen en aquest document.

ÚS NO AUTORITZAT

En cas que apliqui, vostè no pot col·locar un dels nostres productes, modificat o sense modificar, en un lloc web o cap altre mitjà i oferir-los per a la redistribució o relloguer de cap tipus.

PROPIETAT

No podeu declarar propietat intel·lectual o exclusiva a cap dels nostres productes, modificat o sense modificar. Tots els productes són propietat dels proveïdors del contingut. En cas que no s’especifiqui el contrari, els nostres productes es proporcionen sense cap mena de garantia, expressa o implícita. En cap aquesta companyia serà responsable de cap dany incloent-hi, però no limitat a danys directes, indirectes, especials, fortuïts o conseqüents o altres pèrdues resultants de l’ús o de la impossibilitat d’utilitzar els nostres productes.

POLÍTICA DE REEMBORSAMENT I GARANTIA

No fem reemborsaments després que s’enviï el producte, vostè té la responsabilitat d’entendre el producte que lloga, abans de llogar-lo. Només fem excepcions amb aquesta regla quan la descripció no s’ajusta al producte.

La garantia del lloguer només cobrirà falles de fàbrica i només es farà efectiva quan el producte s’hagi fet servir correctament. La garantia no cobreix avaries o danys ocasionats per ús indegut. Els termes de la garantia estan associats a falles de fabricació i funcionament en condicions normals dels productes i només es faran efectius aquests termes si lequip ha estat usat correctament. Això inclou:

– D’acord amb les especificacions tècniques indicades per a cada producte.
– En condicions ambientals d’acord amb les especificacions indicades pel fabricant.
– En ús específic per a la funció amb què va ser dissenyat de fàbrica.
– En condicions d’operació elèctriques d’acord amb les especificacions i les toleràncies indicades.

COMPROVACIÓ ANTIFRAU

La compra del client pot ser ajornada per a la comprovació antifrau. També pot ser suspesa per més temps per a una investigació més rigorosa, per evitar transaccions fraudulentes.

PRIVACITAT

Per nosaltres la seva privadesa és molt important. Podeu consultar més detalls sobre la privadesa a la pàgina política de privacitat .

CONTRACTE DE LLOGUER

Lloguing declara tenir domicili fiscal al carrer Divina Providència, 08187 Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona). Telèfon 644 05 11 66.

El CLIENT declara ser major d’edat i comptar amb la capacitat de contractar i per tant obligar-se al contracte d’acord amb les següents:

Clàusules generals

Primera

El contracte cobreix el temps de servei indicat pel client en el moment del pagament, en cas darribar a un acord, es prolongarà el contracte a conveniència de les dues parts pagant 40€ cada hora extra (IVA inclòs), aquestes han de ser sol·licitades amb un mínim de dues hores abans que conclogui el servei i ser liquidades en concloure el servei; en cas contrari només es complirà amb el temps estipulat al contracte. Les dades del lliurament i recollida són les especificades pel client en el moment de la contractació.

Segona

El pagament s’haurà de fer per transferència o per targeta de crèdit de la manera següent:
Bestreta de 100% del total de contracte (sense incloure la fiança), al moment de fer la reserva.
Es pagarà la fiança en efectiu o per targeta al moment del lliurament, o bé per transferència com a mínim 2 dies abans del lliurament. El client accepta els mètodes de pagament esmentats.

Tercera

En cas que no hi hagi bestreta per fer la reserva, Lloguing podrà cancel·lar aquest contracte sense cap responsabilitat.

Quarta

Lloguing es compromet a complir el temps convingut, sempre que no es presenti:
1. Renya entre els assistents que impliqui un possible risc per a la integritat dels equips llogats.
2. Danys a l’equip llogat, produïts per qualsevol dels assistents a l’esdeveniment.
3. Qualsevol situació que pugui posar en risc la conservació i l’estat correcte de l’equip.

Cinquena

L’equip es podrà fer servir a l’exterior. Si bé haurà de cobrir-se ja que no ha de ser exposat a la pluja, neu, al sol directe i alta temperatura durant un període de temps superior a dues hores (ja que pot patir apagades de seguretat o danys més grans), o factors ambientals similars. Està prohibida la instal·lació d’altaveus i equips a la platja. Si el client decidís utilitzar l’equip a la via pública o en un espai exterior, el client es compromet a disposar dels permisos necessaris per poder-lo fer servir i brindar seguretat tant dins com fora del lloc de l’esdeveniment, tant cap a l’equip llogat com cap a les persones que s’hi trobin. En cas de no complir-se aquesta premissa lloguing, no es farà càrrec de cap tipus de sanció derivat de l’ús indegut.

Sisena

En cas de cancel·lació del present contracte per part del client, es tornarà el 100% de l’import total anticipat, sempre que es comuniqui amb un mínim de 10 dies d’antelació i sigui un import total inferior a 1000€. En cas contrari, es tornarà un 50% del total a causa de despeses prèvies i despeses de reserva de la data de l’esdeveniment.

Setena

En cas de lloguer d’algun tipus d’equip sense fils (emissors o receptors), com ara micròfons sense fil, el client entén que la comunicació s’efectua per senyal de ràdio. Els senyals de ràdio poden rebre interferències d’equips similars al mateix ràdio de difusió. També poden estar subjectes a inhibidors de senyal en zones properes a policia o en vehicles blindats usats per personal polític. Lloguing no es fa responsable de qualsevol interferència que pugui sorgir durant la difusió. L’existència d’interferències no es pot prevenir per part de lloguing i, per tant, en cas d’utilitzar connexions sense fil hi ha un cert risc d’interferència que el client ha d’assumir.

Clàusules particulars:

Primera

El client accepta que en cas que l’equip sigui danyat per algun dels assistents a l’esdeveniment (de manera voluntària o involuntaria), se’ls restarà de la devolució de la fiança la part corresponent a aquest equip en particular. En cas de robatori o pèrdua, atès que l’import de la fiança és menor al valor de l’equip, el client es compromet a pagar el total del valor de l’equip.

Segona

LLOGUING recomana la contractació de tècnic en cas d’utilitzar mesclador, diverses entrades d’àudio i sistemes de microfonia sense fil. Si el client encara decidís i així no contractar cap tècnic, lloguing no es responsabilitzarà de qualsevol imprevist tècnic, problemes d’ajustament de volum o interferències de ràdio sorgides durant l’esdeveniment.

Tercera

Si cap tècnic de LLOGUING no ha estat present durant l’esdeveniment. Després de la devolució, Lloguing comprovarà el funcionament correcte de l’equip. Els imports a restar de la fiança, s’especifiquen a la taula més avall.TAULA DE COSTOS :

EQUIPDanys menors:
Trencaments superficials, que no afecten el funcionament.
Danys greus:
L’equip ha deixat de funcionar totalment o parcialment.
Pèrdua o robatori
ÀUDIO   
1 Altaveu 300w30€80€140€
1 Altaveu 1000w40€100€200€
1 Altaveu 1300w50€120€260€
1 Altaveu 1400w50€120€260€
1 Micro amb cable de mà10€40€80€
1 Micro sense fil de mà o el seu receptor30€100€200€
1 Micro sense fil de diadema o el seu receptor30€100€200€
1 Suport altaveu10€20€40€
1 Taula DJ Pioneer20€100€190€
CABLEJAT   
1 Cable àudio XLR10€10€
1 Cable corrent5€5€
1 Cable de qualsevol altre tipus.5€5€
PROJECTORS I VÍDEO   
Projector20€100€250€
Suport projector10€40€80€
IL·LUMINACIÓ   
1 Projector de llum mida gran (> 1kg)30€100€140€
1 Projector de llum de mida petita (< 1kg)10€40€50€
1 Suport per a la il·luminació10€20€40€
ALTRES   
Allargament de corrent de 10m5€20€30€
Allargament de corrent de 30m5€20€35€
Allargament de corrent de 50m10€30€40€

CONFORMITAT

En marcar l’acceptació, el client declara conèixer i estar d’acord amb el contingut i subjectar-se a les disposicions legals que comporta l’incompliment.